Flyplassutvalget har i samarbeid med miljø- og næringsutvalget nå levert sitt innspill til ny Svalbardmelding. 

I innspillet skriver de at de mener regjeringen bør legge til rette for en modell for regional flyrutestøtte (FOT rute) som subsidierer flyforbindelser til-fra Svalbard for norske fastboende på Svalbard.

Bevare lokale arbeidsplasser

De skriver at de mener regjeringen må sørge for en reduksjon av dagens billettpriser og å styrke rutetilbudet, og at dette er avgjørende for å bevare lokale arbeidsplasser og opprettholde dagens bosetting.

De mener også at det er behov for en kystruteavtale for Svalbard, som kan sikre å samordne offentlige innkjøp av transport og logistikktjenester for Svalbard. Det er også behov for å få utredet om større samordning kan sikre tilpasning til nasjonale klimamål, i første omgang med hensyn til å samkjøre gods, mennesker og avfall på en maritim rute til-fra fastlandet.

Nasjonal plan

Utvalget skriver også at de mener det er behov for en nasjonal plan som beskriver hvordan luftfarten til-fra Svalbard skal utvikles for å sikre flytjenester som ivaretar nasjonale og lokale mål. I tillegg klimamål, bolyst, bli lyst, lokal verdiskapning, norsk suverenitet (stabilitet og ro) og sikkerhet og beredskap.

Innspillet er sendt over til Justis- og beredskapsdepartementet, og hele innspillet kan leses HER.

«Flyplassutvalget i Longyearbyen støtter Longyearbyen lokalstyres arbeid med å få tilpasset rammebetingelser for luftfarten som påvirker samfunns- og næringsutvikling i Longyearbyen. I forhold til regjeringens arbeid med ny melding om Svalbard, mener flyplassutvalget at regjeringen bør utrede tiltak som sikrer nødvendige rammer for ivaretakelse av flere lokale behov som eksisterer innenfor transport og logistikk både maritimt, i luftfarten og på vei i Longyearbyen», står det i innspillet.

Hva er flyplassutvalget?

Flyplassutvalget i Longyearbyen er et samarbeidsorgan der formålet er å bidra/påvirke til at Svalbard lufthavn som felles ressurs, skal utvikles og markedsføres til det beste for befolkningen og næringsliv på Svalbard innenfor rammene av norsk svalbardpolitikk.

Flyplassutvalget arbeider for at Svalbard lufthavn Longyearbyen har riktig status og dekker lokale behov. Utvalget arbeider med å få kontakt med samferdselsorganisasjoner og interesser i luftfarten. Flyplassutvalget ledes av Longyearbyen lokalstyre og rapporterer til miljø- og næringsutvalget, ellers består utvalget av representanter fra næringslivet og UNIS. Sysselmesteren og Avinor har observatørstatus i utvalget. 

Kontaktopplysninger:

Stein-Ove Johannessen, leder i flyplassutvalget og miljø- og næringsutvalget:
E-post: stein-ove.johannessen@lokalstyre.no

Lennarth Kvernmo, næringssjef Longyearbyen lokalstyre:
E-post: lennarth.kvernmo@lokalstyre.no