Longyearbyen lokalstyres ansvarsområde er avgrenset til Longyearbyen planområde. Innenfor det geografiske ansvarsområde kan Longyearbyen lokalstyre drive virksomhet av allmenn interesse som ikke ivaretas av staten, og Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for all infrastruktur som ikke er tillagt staten eller andre.

Longyearbyen lokalstyres virksomhet reguleres av Svalbardlovens kapittel 5. Her fremgår det at Longyearbyen skal ha et folkevalgt styre (lokalstyret), som er det øverste organet i Longyearbyen lokalstyre. Lokalstyret består av 15 medlemmer og velges av og blant de stemmeberettigede innbyggere med bostedsadresse i Longyearbyen. Nærmere regler for valget framgår av Forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen.

Lokalstyret velger selv et administrasjonsutvalg på minst 5 medlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges av og blant medlemmene i lokalstyret for hele valgperioden. Videre kan lokalstyret selv opprette de faste utvalg det finner hensiktsmessig.


Politisk organisering pr. 01.11.2019:

Lokalstyret

Lokalstyret er det øverste organet i Longyearbyen lokalstyre og treffer vedtak på vegne av Longyearbyen lokalstyre så langt annet ikke følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Lokalstyret har 15 medlemmer. I valgperioden 2019-2023 er sammensetningen slik:

 • 5 fra Arbeiderpartiet
 • 4 fra Venstre
 • 3 fra Høyre
 • 2 fra Fremskrittspartiet
 • 1 fra Miljøpartiet De Grønne

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer.

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har 5 medlemmer med varamedlemmer som er valgt av lokalstyret med samme valgperiode som lokalstyret.
 
Administrasjonsutvalget behandler i forslag til økonomiplan og årsbudsjett.
 
Utvalget avgjør i henhold til fullmakt fra lokalstyret:
 • Organisasjons- og personalsaker av overordnet karakter; herunder personal- og organisasjonspolitikk, arbeidsgiverpolitikk, personalpolitiske retningslinjer.
 • Fastsettelse av forhandlingsrammer og profil i forkant av lønnsforhandlinger og andre forhandlinger innen personal- og organisasjonsområdet.
 • Saker som skulle vært avgjort av lokalstyret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle lokalstyret.
Utvalget innstiller for lokalstyret bl.a. i:
 • Økonomisaker
 • Saker som gjelder reglementer for politisk virksomhet
 • Saker som gjelder politikernes arbeidsvilkår
 • Organisasjons- og personalsaker
 • Saker som ikke naturlig hører inn under andre utvalg
Omfanget av delegasjonen er beskrevet i punkt 3.2 i delegasjonsreglementet
 
Administrasjonsutvalget har normalt møte en gang i måneden. Møtene holdes for åpne dører.

Teknisk utvalg

Teknisk utvalg har 7 medlemmer med varamedlemmer som er valgt av lokalstyret med samme valgperiode som lokalstyret.
 
Teknisk utvalg behandler saker på delegasjon fra lokalstyret innenfor sine fagområder. Blant annet plansak, byggesak, havn, brannvesen. Omfanget av delegasjonen er beskrevet i punkt 3.4 i delegasjonsreglementet
 
Teknisk utvalg har normalt møte en gang i måneden. Møtene holdes for åpne dører.

Oppvekst- og kulturutvalget

Oppvekst- og kulturutvalget har 7 medlemmer med varamedlemmer som er valgt av lokalstyret med samme valgperiode som lokalstyret.
 
Oppvekst- og kulturutvalget behandler saker på delegasjon fra lokalstyret innenfor sine fagområder. Omfanget av delegasjonen beskrives i punkt 3.3 i delegasjonsreglementet.
 
Utvalget har normalt møter en gang i måneden.

Miljø- og næringsutvalget

Miljø- og næringsutvalget er et nytt utvalg opprettet etter valget i 2019.

 
Utvalget har 7 medlemmer med varamedlemmer som er valgt av lokalstyret med samme valgperiode som lokalstyret.
 
Oppvekst- og kulturutvalget behandler saker på delegasjon fra lokalstyret innenfor sine fagområder. Omfanget av delegasjonen beskrives i punkt 3.5 i delegasjonsreglementet.
 
Utvalget har normalt møter en gang i måneden.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget, som har 5 medlemmer, er lokalstyrets eget kontrollorgan. Oversikt over medlemmer og varamedlemmer.

Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 12 og kontrollutvalgsforskriften.

Møter avholdes primært på møterom Nordlys (evt. annet rom som har videokonferanse utstyr).

Kontrollutvalget skal:

 • Påse at lokalstyrets regnskap blir ført på en betryggende måte
 • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
 • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
 • Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av lokalstyrets interesser i selskaper
 • Påse at lokalstyrets årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
 • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver lokalstyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved lokalstyrets forvaltning, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.