Tidsbegrenset tilskudd til livsopphold for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen (Fra land utenfor EU/EØS) 

Periode 3:  19. mai - 20. juni

Fra 1.juni vil det bli mulig å søke for perioden 19. mai til 20.juni (30 dager). Ordningen gjelder for alle som er forsørgere for barn under 18 år. Eller for de som er enslige/uten barn som enda ikke har søkt. Enslige som har fått innvilget tilskudd i 20 dager har ikke mulighet til å søke på nytt. 

Hvis du er delvis permittert eller at ektefelle/partner er i jobb/delvis permittert, så må du også sende dine egne, samt ektefelle/partner sine 3 siste lønnslipper (lønnslipper for mars, april, mai). Hvis det har vært endring i permitteringsgraden i søknadsperioden, må oppdatert permitteringsvarsel legges ved. Det er viktig at alle arbeidsgivere oppgis og dokumenteres med arbeidskontrakt, permitteringsvarsel og lønnslipper.

Vi gjør oppmerksom på at tilskuddet er behovsprøvd. Det vil for eksempel si at hvis du er enslig og søker om livsopphold og bostøtte kan du maks få 10800,-. Har du inntekt over dette er du ikke berettiget til tilskudd. Og har du inntekt under maks sats, vil du få supplert tilskudd opp til maks sats. Du vil ikke kunne få tilskudd mer enn din gjennomsnittlige inntekt.

Har du fått avslag har du muligheten for å sende inn ny søknad eller ettersende dokumentasjon.

ID sjekk vil bli gjennomført etter nærmere avtale, søker blir varslet per sms(tekstmeling) om tidspunkt og oppmøtested. Tilskuddet blir utbetalt i uke 25.  

Til side om tilskuddsordningen

______________________________________________

Subsidy scheme for laid off foreign workers in Longyearbyen (from countries outside the EU / EEA)

Third period: 19 May - 20 June 

From 1 June it will be possible to apply for the third period 19 May to 20 June (30 days).  Anyone who is a parent of children under the age of 18 can apply. This also applies to those who are single / without children who have not yet applied. Those who have received a grant for 20 days do not have the opportunity to reapply.

If you are partially laid off or your spouse / partner is at work / partially laid off, you must also send us your own, as well as your spouse / partner's last three paychecks (paycheck for March, April, May). If there has been a change in the percentage of your layoffs during the application period, updated layoff notice must be attached. It is important that all employers are stated and documented with your employment contract, lay off notice and pay slips.

Please note that the grant is means-tested. This means, for example, that if you are single and applying for subsistence allowance and housing allowance, you can receive a maximum of NOK 10800. If you have income above this sum, you will not be eligible for grants. And if you have income below the maximum rate, you will receive a supplementary grant up to the maximum rate.

If your application for a grant has been rejected, you have the opportunity to submit a new application or forward documentation.

ID check will be conducted upon request. The applicant will be contacted by text message for information about meeting point and time. The grant will be paid out in week 25.

To the grant scheme page