Delplan for Foxdalen hytteområde, planid: D43, ble vedtatt av Longyearbyen lokalstyret på møte den 23.3.2021. Vedtaket er fattet i henhold til svalbardmiljølovens § 52. 

Plandokumenter:

Andre saksdokumenter:

Planvedtak truffet av Longyearbyen lokalstyre kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI, jf. svalbardmiljølovens  § 52 fjerde ledd 2. pkt. Klagefristen er 3 uker fra kunngjort planvedtak. Eventuell klage sendes Longyearbyen lokalstyre, postboks 350, 9171 Longyearbyen eller e-post: postmottak