God medvirkning har vært viktig for å komme fram til en god plan. Gjestebud, informasjonsvideoer, workshop, folkemøte, by-prat og innbyggerundersøkelse er blant medvirkningsaktivitetene som har blitt gjennomført, og i høringsperioden kom det inn 13 skriftlige innspill til planen. Høringsinnspillene kommer fra innbyggere, næringsdrivende, overordnede myndigheter og ansatte i Longyearbyen lokalstyre.

Aina Iden Tveit, arealplanlegger i Longyearbyen lokalstyre, forteller at det har vært stort engasjement. Innspillene har vært nyttige, av god kvalitet og reflekterer at innbyggerne i Longyearbyen er opptatt av en bærekraftig samfunnsutvikling og villige til omstilling for å nå målene. Mange av innspillene er innarbeidet i lokalsamfunnsplanen, mens en del av innspillene er såpass detaljerte at de blir med videre i temaplanene som nå er i oppstartsfasen. Dette gjelder blant annet temaplan for strategisk næringsutvikling og temaplan for klima, energi og miljø.

Lokalsamfunnsplanen er på mange måter alle planers mor. Det innebærer at all planlegging og utvikling i Longyearbyen de neste årene skal være forankret i de mål, delmål, strategier og verdier som er utarbeidet i lokalsamfunnsplanen. Longyearbyen lokalstyre, lokalt næringsliv, frivilligheten, lag og foreninger og innbyggerne må alle bidra om vi skal nå målene som er satt for byen og samfunnet vårt gjennom lokalsamfunnsplanen. 

Lokalsamfunnplanen bygger på FNs bærekraftsmål med vekt på de syv hovedmålene som Lokalstyret har valgt å prioritere. Satsingsområdene er god utdanning, ren energi for alle, anstendig arbeid og økonomisk vekst, bærekraftig by og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, handling mot klimaendringene og samarbeid for å nå målene. I tillegg er økonomisk utvikling og strategi og medarbeiderskap egne satsingsområder for Longyearbyen lokalstyre i lokalsamfunnsplanen.

Lokalsamfunnsplanen er sammen med arealplanleggingen den overordna delen av det langsiktige planstyringssystemet i Longyearbyen lokalstyre. Lokalsamfunnsplanen peker ut mål for hvordan vi vil ha samfunnet i Longyearbyen i 2033 og hvilke verdier vi skal legge til grunn for å klare dette. Planen skal behandles av Lokalstyret 10. mai i år.

>> Les mer om lokalsamfunnsplanen i planportalen